آمار بازدیدکنندگان

1
48
200865

ساعت سرور

سه شنبه 26 تیر 1397

ضرب المثل ها

آب از دستش نميچكه

1              

آب از سر چشمه گله

2              

آب از آب تكان نميخوره

3              

آب از سرش گذشته

4              

آب پاكي روي دستش ريخت

5              

آب در كوزه و ما تشنه لبان ميگرديم

6              

آب را گل آلود ميكنه كه ماهي بگيره

7              

آب زير پوستش افتاده

8              

آب كه يه جا بمونه، ميگنده

9              

آبكش و نگاه كن كه به كفگير ميگه تو سه سوراخ داري

10          

آب كه از سر گذشت، چه يك ذرع چه صد ذرع ـ چه يك ني چه چه صد ني

11          

آب كه سر بالا ميره، قورباغه ابوعطا ميخونه

12          

آب نمي بينه و گرنه شناگر قابليه

13          

آبي از او گرم نميشه

14          

آتش كه گرفت، خشك و تر ميسوزد

15          

آخر شاه منشي، كاه كشي است

16          

آدم تنبل، عقل چهل وزير داره

17          

آدم خوش معامله، شريك مال مردمه

18          

آدم دست پاچه، كار را دوبار ميكنه

19          

آدم زنده، زندگي ميخواد

20          

آدم گدا، اينهمه ادا ؟

21          

آدم گرسنه، خواب نان سنگك مي بينه

22          

آدم ناشي، سرنا را از سر گشادش ميزنه

23          

آرد خودمونو بيختيم، الك مونو آويختيم

24          

آرزو بر جوانان عيب نيست

25          

آستين نو پلو بخور

26          

آسوده كسي كه خر نداره --- از كاه و جوش خبر نداره

27          

آسه برو آسه بيا كه گربه شاخت نزنه

28          

آشپز كه دوتا شد، آش يا شوره يا بي نمك

29          

آش نخورده و دهن سوخته

30          

آفتابه خرج لحيمه

31          

آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هيچي

32          

آفتابه و لولهنگ هر دو يك كار ميكنند، اما قيمتشان موقع گرو گذاشتن معلوم ميشه

33          

آمدم ثواب كنم، كباب شدم

34          

آمد زير ابروشو برداره، چشمش را كور كرد

35          

آنانكه غني ترند، محتاج ترند

36          

آنچه دلم خواست نه آن شد --- آنچه خدا خواست همان شد

37          

آنرا كه حساب پاكه، از محاسبه چه باكه ؟

38          

آنقدر بايست، تا علف زير پات سبز بشه

39          

آنقدر سمن هست، كه ياسمن توش گمه

40          

آنقدر مار خورده تا افعي شده

41          

آن ممه را لولو برد

42          

آنوقت كه جيك جيك مستانت بود، ياد زمستانت نبود ؟

43          

آواز دهل شنيده از دور خوشه

44          

                  اجاره نشين خوش نشينه

45          

ارزان خري، انبان خري

46          

از اسب افتاده ايم، اما از اصل نيفتاده ايم

47          

از اونجا مونده، از اينجا رونده

48          

از اون نترس كه هاي و هوي داره، از اون بترس كه سر به تو داره

49          

از اين امامزاده كسي معجز نمي بينه

50          

از اين دم بريده هر چي بگي بر مياد

51          

از اين ستون بآن ستون فرجه

52          

از بي كفني زنده ايم

53          

از دست پس ميزنه، با پا پيش ميكشه

54          

از تنگي چشم پيل معلومم شد --- آنانكه غني ترند محتاج ترند

55          

از تو حركت، از خدا بركت

56          

از حق تا نا حق چهار انگشت فاصله است

57          

از خر افتاده، خرما پيدا كرده

58          

از خرس موئي، غنيمته

59          

از خودت گذشته، خدا عقلي به بچه هات بده

60          

از دور دل و ميبره، از جلو زهره رو

61          

از كوزه همان برون تراود كه در اوست !  (( گر دايره كوزه ز گوهر سازند

62          

از كيسه خليفه مي بخشه

63          

از گدا چه يك نان بگيرند و چه بدهند

64          

از گير دزد در آمده، گير رمال افتاد

65          

از ماست كه بر ماست

66          

از مال پس است و از جان عاصي

67          

از مردي تا نامردي يك قدم است

68          

از نخورده بگير، بده به خورده

69          

از نو كيسه قرض مكن، قرض كردي خرج نكن

70          

از هر چه بدم اومد، سرم اومد

71          

از هول حليم افتاد توي ديگ

72          

از يك گل بهار نميشه

73          

از اين گوش ميگيره، از آن گوش در ميكنه

74          

اسباب خونه به صاحبخونه ميره

75          

اسب پيشكشي رو، دندوناشو نميشمرند

76          

اسب تركمني است، هم از توبره ميخوره هم ازآخور

77          

اسب دونده جو خود را زياد ميكنه

78          

اسب را گم كرده، پي نعلش ميگرده

79          

اسب و خر را كه يكجا ببندند، اگر همبو نشند همخو ميشند

80          

استخري كه آب نداره، اينهمه قورباغه ميخواد چكار ؟

81          

اصل كار برو روست، كچلي زير موست

82          

اكبر ندهد، خداي اكبر بدهد

83          

اگر بيل زني، باغچه خودت را بيل بزن

84          

اگر براي من آب نداره، براي تو كه نان داره

85          

اگر بپوشي رختي، بنشيني به تختي، تازه مي بينمت بچشم آن وختي

86          

اگه باباشو نديده بود، ادعاي پادشاهي ميكرد

87          

اگه دعاي بچه ها اثر داشت، يك معلم زنده نمي موند

88          

اگه زري بپوشي، اگر اطلس بپوشي، همون كنگر فروشي

89          

اگه علي ساربونه، ميدونه شترو كجا بخوابونه

90          

اگه لالائي بلدي، چرا خوابت نميبره

91          

اگه بگه ماست سفيده، من ميگم سياهه

92          

اگه مهمون يكي باشه، صاحبخونه براش گاو مي كشه

93          

اگه نخورديم نون گندم، ديديم دست مردم

94          

اگر رو کاشتند در نیومد

95          

اگه هفت تا دختر كور داشته باشه، يكساعته شوهر ميده

96          

امان از خانه داري، يكي ميخري دو تا نداري

97          

امان ازدوغ ليلي ، ماستش كم بود آبش خيلي

98          

انگور خوب، نصيب شغال ميشه

99          

اوسا علم ! اين يكي رو بكش قلم

100      

اولاد، بادام است اولاد اولاد، مغز بادام

101      

اول بچش، بعد بگو بي نمكه

102      

اول برادريتو ثابت كن، بعد ادعاي ارث و ميراث كن

103      

اول بقالي و ماست ترش فروشي

104      

اول ، چاه را بكن، بعد منار را بدزد

105      

اين تو بميري، از آن تو بميري ها نيست

106      

اين هفت صنار غير از اون چارده شي است

107      

با اون زبون خوشت، با پول زيادت، يا با راه نزديكت

108      

با پا راه بري كفش پاره ميشه، با سر كلاه

109      

باد آورده را باد ميبرد

110      

با دست پس ميزنه، با پا پيش ميكشه

111      

بادنجان بم آفت ندارد

112      

بار كج به منزل نميرسد

113      

بازي اشكنك داره ، سر شكستنك داره

114      

 

115      

با سيلي صورت خودشو سرخ نگهميداره

116      

با كدخدا بساز، ده را بچاپ

117      

با گرگ دنبه ميخوره، با چوپان گريه ميكنه

118      

بالابالاها جاش نيست، پائين پائين ها راش نيست

119      

بالاتو ديديم ، پائينتم ديديم

120      

با مردم زمانه سلامي و والسلام

121      

تا گفته اي غلام توام، ميفروشنت

122      

با نردبان به آسمون نميشه رفت

123      

با همين پرو پاچين، ميخواهي بري چين و ماچين ؟

124      

بايد گذاشت در كوزه آبش را خورد

125      

با يكدست دو هندوانه نميشود برداشت

126      

با يك گل بهار نميشه

127      

به اشتهاي مردم نميشود نان خورد

128      

بجاي شمع كافوري چراغ نفت ميسوزد

129      

بچه سر پيري زنگوله پاي تابوته

130      

بخور و بخواب كار منه، خدا نگهدار منه

131      

بد بخت اگر مسجد آدينه بسازد --- يا طاق فرود آيد، يا قبله كج آيد

132      

بدعاي گربه كوره بارون نمياد

133      

بدهكار رو كه رو بدي طلبكار ميشه

134      

برادران جنگ كنند، ابلهان باوركنند

135      

 

136      

خواهر زاده را با زر بخر با سنگ بكش

137      

برادري بجا، بزغاله يكي هفت صنا

138      

براي يك بي نماز، در مسجد و نمي بندند

139      

براي يه دستمال قيصريه رو آتيش ميزنه

140      

بر عكس نهند نام زنگي كافور

141      

به روباهه گفتند شاهدت كيه ؟ گفت: دمبم

142      

بزبون خوش مار از سوراخ در مياد

143      

بزك نمير بهار مياد --- خربزه با خيار مياد

144      

بز گر از سر چشمه آب ميخوره

145      

بعد از چهل سال گدايي، شب جمعه را گم كرده

146      

به مالت نناز كه بيك شب بنده، به حسنت نناز كه بيك تب بنده

147      

به ماه ميگه تو در نيا من در ميام

148      

بمرغشان كيش نميشه گفت

149      

به مرگ ميگيره تا به تب راضي بشه

150      

بوجار لنجونه از هر طرف باد بياد، بادش ميده

151      

بهر كجا كه روي آسمان همين رنگه

152      

به يكي گفتند : سركه هفت ساله داري ؟ گفت : دارم و نميدم، گفتند : چرا ؟ گفت : اگر ميدادم هفت ساله نميشد

153      

به يكي گفتند : بابات از گرسنگي مرد . گفت : داشت و نخورد ؟

154      

بز گر گله رو گر میکنه

155      

 

156      

پا را به اندازه گليم بايد دراز كرد

157      

پايين پايين ها جاش نيست، بالا بالا ها راش نيست

158      

پز عالي، جيب خالي

159      

پس از چهل سال چارواداري، الاغ خودشو نميشناسه

160      

پس از قرني شنبه به نوروز ميافته

161      

پشت تاپو بزرگ شده

162      

پنج انگشت برادرند، برابر نيستند

163      

پوست خرس نزده ميفروشه

164      

پول است نه جان است كه آسان بتوان داد

165      

پول پيدا كردن آسونه، اما نگهداريش مشكله

166      

پياده شو با هم راه بريم

167      

پياز هم خودشو داخل ميوه ها كرده

168      

پي خر مرده ميگرده كه نعلش را بكنه

169      

پيرزنه دستش به درخت گوجه نميرسيد، مي گفت : ترشي بمن نميسازه

170      

پيش قاضي و معلق بازي

171      

تا ابله در جهانه، مفلس در نميمانه

172      

تابستون پدر يتيمونه

173      

تا پريشان نشود كار بسامان نرسد

174      

تا ترياق از عراق آرند، مار گزيده مرده باشد

175      

تا تنور گرمه نون و بچسبون

176      

تا چراغ روشنه جونورها از سوراخ ميان بيرون

177      

تا شغال شده بود به چنين سوراخي گير نكرده بود

178      

تا كركس بچه دارشد، مردار سير نخورد

179      

تا گوساله گاو بشه ، دل مادرش آب ميشه

180      

تا مار راست نشه توي سوراخ نميره

181      

تا نازكش داري نازكن، نداري پاهاتو دراز كن

182      

تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها

183      

تا هستم بريش تو بستم

184      

 تب تند عرقش زود در مياد

185      

تخم مرغ دزد، شتر دزد ميشه

186      

تخم نكرد نكرد وقتي هم كرد توي كاهدون كرد

187      

ترب هم جزء مركبات شده

188      

تعارف كم كن و بر مبلغ افزا

189      

تغاري بشكند ماستي بريزد --- جهان گردد به كام كاسه ليسان

190      

تلافي غوره رو سر كوره در مياره

191      

تنبان مرد كه دو تا شد بفكر زن دوم ميافته

192      

تنبل مرو به سايه، سايه خودش ميآيه

193      

تنها به قاضي رفته خوشحال برميگرده

194      

تو از تو، من ازبيرون

195      

تو بگو (( ف )) من ميگم فرحزاد

196      

توبه گرگ مرگه

197      

تومون خودمونو ميكشه، بيرونمون مردم را

198      

توي دعوا نون و حلوا خير نميكنند

199      

دارندگيست و برازندگي

200      

داري طرب كن، نداري طلب كن

201      

داشتم داشتم حساب نيست، دارم دارم حسابه

202      

دانا داند و پرسد نادان نداند و نپرسد

203      

دانا گوشت ميخورد نادان چغندر

204      

دانه فلفل سياه و خال مهرويان سياه --- هر دو جانسوز است اما اين كجا و آن كجا

205      

در بيابان گرسنه را شلغم پخته به ز نقره خام

206      

در بيابان لنگه كفش، نعمت خداست

207      

در پس هر گريه آخر خنده ايست

208      

در جنگ، حلوا تقسيم نميكنند

209      

در جواني مستي، در پيري سستي، پس كي خدا پرستي ؟

210      

در چهل سالگي طنبور ميآموزد در گور استاد خواهد شد

211      

در حوضي كه ماهي نيست ، قورباغه سپهسالاره

212      

در خانه ات را ببند همسايه تو دزد نكن

213      

در خانه مور، شبنمي طوفانست

214      

در خانه هر چه، مهمان هر كه

215      

درخت اگر متحرك شدي ز جاي بجاي --- نه جور اره كشيدي نه جفاي تبر

216      

درخت پر بار، سنگ ميخوره

217      

درخت پر بار، سنگ ميخوره

218      

درخت كاهلي بارش گرسنگي است

219      

درخت كج جز بآتش راست نميشه

220      

درخت هر چه بارش بيشتر بشه، سرش پائين تر مياد

221      

در دروازه را ميشه بست، اما در دهن مردم و نميشه بست

222      

در دنيا هميشه بيك پاشنه نميچرخه

223      

در دنيا يه خوبي ميمونه يه بدي

224      

در ديزي وازه، حياي گربه كجا رفته

225      

در زمستان، الو، به از پلوه

226      

در شهر كورها يه چشمي پادشاست

227      

در شهر ني سواران بايد سوار ني شد

228      

در عفو لذتيست كه در انتقام نيست

229      

در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست ! ((‌ حافظ شيرازي ))

230      

در كف شير نر خونخواره اي --- غير از تسليم و رضا كو چاره اي ؟

231      

در مجلس خود راه مده همچو مني را --- كافسرده دل افسرده كند انجمني را

232      

درم داران عالم را كرم نيست --- كريمان را بدست اندر درم نيست

233      

در مسجده، نه كند نيست نه سوزوندني

234      

در نمك ريختن توي ديگ بايد به مرد پشت كرد

235      

درويش از ده رانده، ادعاي كدخدائي كند

236      

درويش موميائي، هي ميگي و نميائي

237      

در، هميشه بيك پاشنه نميگرده

238      

درهفت آسمان يك ستاره نداره

239      

دزد،آب گرون ميخوره

240      

دزد بازار آشفته ميخواهد

241      

دزد به يك راه ميرود، صاحب مال به هزار راه

242      

دزد حاضر و بز حاضر

243      

دزد ناشي به كاهدون ميزنه

244      

دزدي آنهم شلغم ؟

245      

دزدي كه نسيم را بدزدد  دزد است

246      

دست بالاي دست بسيار است . (( در جهان پيل مست بسيار است ... ))

247      

دست بشكند در آستين، سر بشكند دركلاه

248      

دست بيچاره چون بجان نرسد --- چاره جز پيرهن دريدن نيست

249      

دست پشت سر نداره

250      

دست پيش را گرفته كه پس نيفته

251      

دستت چربه، بمال سرت

252      

دست تنگي بدتر از دلتنگي است

253      

دست خالي براي تو سر زدن خوبه

254      

دست در كاسه و مشت در پيشاني

255      

دست، دست را ميشناسه

256      

دست دكاندار تلخ است

257      

دست راست را از چپ نميشناسه

258      

دستش به دم گاو بند شده

259      

دستش بدهنش ميرسه

260      

دستش در كيسه خليفه است

261      

دستش شيره ايست يا دستش چسبناك است

262      

دستش را توي حنا گذاشت

263      

دست شكسته بكار ميره، دل شكسته بكار نميره

264      

دست شكسته وبال گردنه

265      

دستش نمك نداره

266      

دست كار دل و نميكنه و دل كار دست و نميكنه

267      

دستش كجه

268      

دست كه به چوب بردي گربه دزده حساب كار خودشو ميكنه

269      

دست كه بسيار شد بركت كم مي شود

270      

دست ما كوتاه و خرما بر نخيل . (( پاي ما لنگ است و منزل بس دراز )) ((‌ حافظ شيرازي ))

271      

دست و روت را بشور منم بخور

272      

دست و رويش را با آب مرده شور خانه شسته است

273      

دستي را كه حاكم ببره خون نداره يا ديه نداره

274      

دستي را كه نميتوان بريد بايد بوسيد

275      

دستي را كه از من بريد، خواه سگ بخورد خواه گربه

276      

دشمنان در زندن با هم دوست شوند

277      

دشمن دانا بلندت ميكند --- بر زمينت ميزند نادان دوست

278      

دشمن دانا كه غم جان بود --- بهتر از دوست كه نادان بود .

279      

دشمن نتوان حقير و بيچاره شمرد . داني كه چه گفت زال با رستم گرد

280      

دعا خانه صاحبش را ميشناسد

281      

دعوا سر لحاف ملا نصرالدين بود

282      

دلاكها كه بيكار ميشوند سر هم را ميتراشند

283      

دل بيغم دراين عالم نباشد --- اگر باشد بني آدم نباشد

284      

دل سفره نيست كه آدم پيش هر كس باز كنه

285      

دلش درو طاقچه نداره

286      

دلو هميشه از چاه درست در نمياد

287      

دماغش را بگيري جانش در مياد

288      

دم خروس از جيبش پيداست

289      

دمش را توي خمره زده است

290      

دنده را شتر شكست، تاوانش را خر داد

291      

دنيا پس از مرگ ما، چه دريا چه سراب    

292      

دنيا دمش درازه

293      

دنيا جاي آزمايش است، نه جاي آسايش

294      

دنيا، دار مكافاته

295      

دنيا را آب ببره او راخواب ميبره

296      

دنيا را هر طور بگيري ميگذره

297      

دنيا محل گذره

298      

دو تا در را پهلوي هم ميگذارند براي اينست كه به درد هم برسند

299      

دود از كنده بلند ميشه

300      

دود، روزنه خودشو پيدا ميكنه

301      

دوري و دوستي

302      

دوست آنست كه بگرياند. دشمن آنست كه بخنداند

303      

دوست همه كس، دوست هيچكس نيست

304      

دوستي بدوستي در، جو بيار زرد آلو ببر

305      

دوستي دوستي از سرت ميكنند پوستي ؟

306      

دوصد گفته چو نيم كردار نيست

307      

دو صد من استخوان بايد كه صدمن بار بردارد

308      

دوغ در خانه ترش است

309      

دوغ و دوشاب در نظرش يكيست

310      

ده انگشت را خدا برابر نيافريده

311      

ده، براي كدخدا خوبه و برادرش

312      

ده درويش در گليمي بخسبند و دو پادشاه در اقليمي نگنجند

313      

دهنش آستر داره

314      

دهنش چاك و بست نداره

315      

دهن مردم را نميشود بست

316      

دهنه جيبش را تار عنكبوت گرفته

317      

ديده مي بينه، دل ميخواد

318      

دير آمده زود ميخواد بره

319      

دير زائيده زود ميخواد بزرگ كنه

320      

ذات نايافته از هستي بخش --- كي تواند كه شود هستي بخش ؟! (( جامي ))

321      

ذره ذره كاندرين ارض و سماست  ---  جنس خود را همچو كاه و كهرباست . ((مولوي ))

322      

ذره ذره جمع گردد وانگهي دريا شود

323      

راه دزد زده تا چهل روز امنه

324      

راه دويده، كفش دريده

325      

رحمت بكفن دزد اولي

326      

رخت دو جاري را در يك طشت نميشه شست

327      

رطب خورده منع رطب چون كند

328      

رفت زير ابروش را برداره چشمش را هم كور كرد

<
Trackback URI: http://nikafarin.com/index.php/trackback/39

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

ورود