آمار بازدیدکنندگان

1
16
200833

ساعت سرور

سه شنبه 26 تیر 1397

ساحل

آی آدم ها که در ساحل نشستید

یک نفر اینجا نه اینجا آب او را برد        دست هایش کمک می خواست

تو را می خواست     مرا می خواست

آب او را برد     تو در ساحل نشستی !

آی آدم ها     هنوز تصویر آن دستی که هر لحظه به زیر آب می رفت ، کمک می خواست

تلنگر می زند بر روح آدم ها

تلنگر می زند بر موج و ساحل ها !

Trackback URI: http://nikafarin.com/index.php/trackback/16

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

ورود