آمار بازدیدکنندگان

1
8
200825

ساعت سرور

سه شنبه 26 تیر 1397

حباب ها

حباب ها

یکی یکی متولد می شوند

بزرگ و کوچک

گاهی به چابکی از آب جدا می شوند و بالا می روند.    ترک بر نمی دارند !

گاهی چون پرنده زخمی  ، برای پرواز به تکرار کنده می شوند و می افتند بارها .

حباب هایی هم متولد نشده ترک برداشته اند و رفته اند ، انگار هرگز نبوده اند ! کسی آمدنشان را ندید و نیز رفتنشان را !

حباب ها یکی یکی متولد می شوند بزرگ و کوچک ، زلال چون آبی آب

به نرمی از آب بر می خیزند چرخی می زنند ومی روند تا آن بالاها ، جایی که اقیانوس برکه ایی بیشتر نمی شود !

و باز ترک بر نمی دارند و همچنان می روند

حباب ها یکی یکی متولد می شوند...

Trackback URI: http://nikafarin.com/index.php/trackback/20

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

ورود