آمار بازدیدکنندگان

1
43
200860

ساعت سرور

سه شنبه 26 تیر 1397

آدمک ها ( انیمیشن)

 

آدمک و توپ

1)       خارجي /روز / باغ

آدمكي به طرف درخت حركت مي كند و براي پايين آوردن توپ به آن سنگ پرتاپ مي كند ظاهراً موفق نمي شود از صحنه بيرون مي رود و با تعداد زيادي آدمك ديگر بر مي گردد. آنها همه به درخت نگاه مي كنند و يك پاي خود را به زمين مي كوبند.

زمين و درخت تكانهاي شديدي مي خورند. بالاخره توپ به پايين مي افتد وقتي توپ به زمين مي رسد زمين و درخت باز هم تكان شديدي مي خورند و اين دفعه تمام آدمكها بر روي درخت مي ريزند.

صحنه آخر: توپ روي زمين است و آدمكهاي روي درخت مشغول غرولند كردن هستند.

قطع

آدمک و پر  پرنده

 

1)       خارجي /روز /زمين چمن

آدمك از سمت راست تصوير وارد مي شود نگاهش متوجه پايين افتادن يك پر پرنده مي شود پر آهسته آهسته از بالا به پايين روي زمين قرار مي گيرد.

آدمك پر را بر مي دارد كف دست خود مي گذارد و به آن فوت مي كند ولي پر تكان نمي خورد، يكبار ديگر به آن فوت مي كند باز هم پر تكان نمي خورد.

آدمك اين بار بشدت به آن فوت مي كند اما پر ثابت مي ماند ولي خود آدمك از سمت راست تصوير به بيرون پرتاب مي شود.

قطع

آدمك و درخت نارگيل

 

2)     خارجي /روز / جنگل

آدمك تلاش دارد با پرتاب سنگ نارگيلي را از درخت به پايين بيندازد. دو سه بار با وسايل گوناگون آزمايش مي كند اما موفق نمي شود.

آدمك از كادر بيرون رفته و با تكه سنگي بزرگتر وارد مي شود و با قدرت زياد آن را به طرف نارگيل ها پرتاب مي كند. نارگيل ها همه از درخت جدا مي شوند اما همگي بطرف آسمان از كادر خارج مي شوند. آدمك هاج و واج به درخت و به مقابل نگاه مي كند. ناگاه تكه سنگ بزرگ بر روي او مي افتد درخت و زمين تكان مي خورد اما از نارگيل ها خبري نيست.

قطع

 

آدمک و شاخه

 

3)     خارجي /روز /باغ

آدمك روي يكي از شاخه هاي درخت تناور نشسته است و مشغول بريدن بن شاخه است (جائيكه اگر بريده شود خود آدمك به پايين سقوط مي كند).

بالاخره شاخه بريده مي شود و بر خلاف انتظار آدمك و تكه بريده شده شاخه در هوا ثابت مي مانند اما آن درخت تناور بشدت بر روي زمين سقوط مي كند.

آدمك لبخند مي زند.

قطع

 

آدمک و باغچه

 

4)      خارجي / روز /حياط خانه

آدمك در كنار باغچه نشسته و منتظر است . بين بوته ها سه چهارتا تخم پرنده قرار دارد. آدمك باز هم انتظار مي كشد. اما خبري نيست.‌ آدمك از كادر خارج شده و بلافاصله باز مي گردد. يك آب پاش دردست دارد نزديك باغچه كه مي رسد با آب پاش بر روي تخم ها مي پاشد لحظه اي بعد تخم ها ترك بر مي دارد و پرنده ها بيرون آمده پرواز مي كنند.

آدمك پرواز آنها را در آسمان تعقيب مي كند و مي خندد.

قطع

 

آدمک و پارک

5)     خارجي /شب /پارك

چند آدمك زن و مرد روي چمن ها نشسته اند چراغ كم نوري در كنار آنها روشن است.

آدمكها در مورد كم نوري چراغ ها با هم جرو بحث مي كنند و اشارات آنها ناراضي بودنشان را آشكار مي كند. يكي از آدمكها به دو سه تاي ديگر حرفي مي زند و بر مي خيزند دو تا از آدمكها كنار تير چراغ روي هم قرار مي گيرند . آدمك ديگر از آنها بالا رفته و بطرف لامپ فوت مي كند با  هر فوت روشنايي بيشتر مي شود تا جائيكه بيشترين قسمت پارك مثل روز روشن مي شود. همه آدمكها كف مي زنند و شادي مي كنند.

قطع

 

آدمک و خیابان

 

 6 )  خارجی/روز/خیابان

آدمک قصد دارد از خیابان عبور کند وقتی پایش را داخل خیابان می گذارد ماشین ها به سرعت از خیابان عبور می کنند که او به سرعت پایش را بیرون می کشد.

حرکت بالا دوبار تکرار می شود. آدمک از کادر خارج شده و این بار بصورت وارونه با دست هایش از خیابان عبور می کند در حالی که هیچ ماشینی عبور نمی کند!

قطع

 

آدمک و گلدان

 

7)  خارجی/روز/حیاط خانه

آدمک روبروی گلدانی خالی از گل نشسته و به فکر فرو رفته. هر دفعه با آب پاش به گلدان آب می دهد و باز به آن نگاه می کند. وقتی دوباره می خواهد به گلدان آب بدهد ناگهان چند ماهی سر از خاک بیرون می آورند و مانند گیاه رشد می کنند . آدمک متعجب شده لبخند می زند!

قطع

آدمک و سیب

 

8)  خارجی/روز/باغ

آدمک با تلاش زیاد سیب قرمزی را از درخت می چیند عرق ریزان با خوشحالی همانطور که مشغول گاز زدن سیب است از کنار توده ی بسیار بزرگی از سیب های قرمزی که نزدیک درخت است عبور می کند چند قدمی که دور می شود ناگهان برمی گردد توده ی سیب را می نگرد و چشمانش از حدقه بیرون می زند!

 

قطع

 

 

 

آدمک و ماشین

 

9)  خارجی/روز/حیاط خانه

آدمک با شیلنگ آب مشغول شستن ماشین است. از فشار آب راضی نیست .  به طرف شیر آب رفته و فشار آن را بیشتر می کند وقتی آب را به ماشین می پاشد ماشین مانند یک تابلوی نقاشی از بالا به پایین پاک می شود تا جایی که ناپدید می شود.آدمک نگاهی به حیاط می اندازد نگاهی به شیلنگ آب و آه بلندی می کشد و فیکس می شود.

 

قطع

 

آدمک و خورشید

 

10)  خارجی/روز/دشت

آدمک با تیر و کمان خورشید را نشانه می رود و به طرف آن تیر پرتاب می کند تیر به خورشید می خورد و مثل اینکه خورشید سوراخ شده باشد قطره قطره آتش از آن به روی زمین چکه می کند آدمک با تعجب مشاهده می کند هر جا قطره ای می چکد آنجا خورشید کوچکی از زمین می روید و به آسمان می رود!

قطع

 

 

 

آدمک و آیینه

 

11)  داخلی /روز/اتاق0

آدمک روبروی آیینه موهای ژولیده خود را می نگرد دستی به آنها می کشد اخم می کند و بدش می آید فکری به سرش می زند قیچی بر می دارد و قسمت بالای آیینه را که تصویر موهایش را نشان می دهد می چیند. حال تصویر چهره اش را بدون موها می بیند خنده می کند!

 

قطع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trackback URI: http://nikafarin.com/index.php/trackback/36

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

ورود