آمار بازدیدکنندگان

2
36
204157

ساعت سرور

یک شنبه 28 مرداد 1397

فیلمنامه

آدمک ها ( انیمیشن)

 

آدمک و توپ

1)       خارجي /روز / باغ

آدمكي به طرف درخت حركت مي كند و براي پايين آوردن توپ به آن سنگ پرتاپ مي كند ظاهراً موفق نمي شود از صحنه بيرون مي رود و با تعداد زيادي آدمك ديگر بر مي گردد. آنها همه به درخت نگاه مي كنند و يك پاي خود را به زمين مي كوبند.

زمين و درخت تكانهاي شديدي

دوست خوب من

تيتراژ «دوست خوب من»

در زمينه تيراژ نمايي از سقاخانه اي قديمي كه درون آن چند شمع روشن است ديده مي شود.

جاده جنگلي خارجي /روز

تكه سنگي كف جاده سر مي خورد و به جلو مي ايد و از عقب پسري كه كيف در دست دارد حركت مي كند و هر بار كه به تكه سنگ مي رسد آن را با لگد شوت مي كند درختان و گلها دو طرف جاده را گرفته اند پسرك كيفش را به هر طرف مي چرخاند. به شاخه گلي مي رسد با يك حركت چرخشي كيف، گل را پرپر مي سازد، مي خندد و

ورود